فرهنگ شرکتی

فرهنگ شرکتی

TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD.

● ایده اصلی تمرکز، ایجاد، ارزش گذاری.
● بینایی رهبر ماشین آلات شمع بندی کوچک و متوسط ​​شوید.
● جهت گیری ارزش ایجاد ارزش برای مشتریان، ترویج کسب و کار برای شرکت، جستجوی توسعه برای کارکنان.
● هدف کارشناس قابل اعتماد ماشین آلات شمع بندی شوید.
● سبک کار روی جزئیات تمرکز کنید، به بهبود ادامه دهید، با راندمان پایین به عنوان دشمن رفتار کنید، داده‌های مربوط به تاریخ تکمیل.
● جو کار اشتیاق، مراقبت، تحمل، همکاری.
● محیط شغلی بهبود کیفیت، نمایش ارزش، ارتقاء موفقیت.
● اصل عملیات تصمیم گیری سیستم، اجرای سریع، ارزیابی عملکرد.
● چشم انداز آینده عملیات محلی با چشم انداز جهانی، برنامه ریزی برای آینده.
1-1Z41215053Q01